Algemene Voorwaarden

Scherp geprijsd en service ter plaatse 078 480 639

Algemene voorwaarden De Voorruitspecialist V.O.F.

Art. 1 TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding gedaan door, en op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten met, De Voorruitspecialist V.O.F. Alle offertes (aanbiedingen) zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvende offerte wordt aanvaard, heeft De Voorruitspecialist V.O.F. het recht de offerte, binnen 5 werkdagen nadat zij de aanvaarding hiervan heeft ontvangen, te herroepen.

Art. 2 MEERWERK EN PRIJZEN
Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. De opgegeven montageprijzen gelden voor het plaatsen van ruiten in sponningen waarvan de oorspronkelijke vorm ongeschonden is gebleven en welke niet vervormd of aangetast zijn ten gevolge van ongevallen, roest of ten gevolge van andere oorzaken. In het geval bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat door voornoemde of andere oorzaken de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan vooraf was ingeschat, is De Voorruitspecialist V.O.F. in redelijkheid gerechtigd hiervoor extra kosten, als meerwerk, in rekening te brengen. In het geval bij de montage van ruiten mocht blijken dat klemmen, rubbers, spiegelvoetjes, de rails, de lijst of andere met de ruit samenhangende zaken vervangen moeten worden, is De Voorruitspecialist V.O.F. gerechtigd deze zaken naar haar redelijk oordeel te vervangen. De Voorruitspecialist V.O.F. is in dat geval gerechtigd de hiervoor gemaakte kosten van vervanging vermeerderd met de verkoopprijs van de betreffende zaak of zaken, in rekening te brengen. Het is De Voorruitspecialist V.O.F. toegestaan om prijsverhogingen die na het sluiten van de overeenkomst zijn ontstaan en die bovendien uit de wet voortvloeien aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De in de offerte of in de overeenkomst genoemde termijnen kunnen niet als fataal worden aangemerkt. In het geval van overschrijding van een afgesproken termijn dient de opdrachtgever De Voorruitspecialist V.O.F. schriftelijk in gebreke te stellen waarbij hij De Voorruitspecialist V.O.F. een redelijke termijn gunt om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. De Voorruitspecialist V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van de overschrijding van enige termijn. Het is De Voorruitspecialist V.O.F. in redelijkheid toegestaan om het door haar toegezegde in gedeelten te leveren en om in gedeelten te presteren. In dat geval is het haar tevens toegestaan om deze deelleveranties en/of prestaties afzonderlijk te factureren.

Art. 3 EIGENDOMSVOORBEHOUD
De Voorruitspecialist V.O.F. behoudt zich het eigendom voor van de aan de opdrachtgever geleverde en te leveren zaken totdat volledige betaling is ontvangen van alle koopprijzen, alsme de van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen met betrekking tot werkzaamheden die De Voorruitspecialist V.O.F. in verband met deze koopovereenkomsten heeft uitgevoerd en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

Art. 4 RUITVERVANGINGEN
1. Op de montage van autoruiten verleent De Voorruitspecialist V.O.F. aan de opdrachtgever 100% garantie voor de duur van 10 jaar, behalve indien opdrachtgever op datum van de opdracht verzekerd is voor ruitschade bij een verzekeraar waarmee een ‘Beperkte Garantie’ is afgesproken of indien een ‘Beperkte Garantie’ is afgesproken met de leasemaatschappij, zoals vermeld op het verstrekte garantiebewijs in welk geval de garantie beperkt is tot 4 jaar vanaf factuurdatum. 100% Garantie houdt in dat gebreken die aan een autoruit zijn ontstaan als gevolg van door De Voorruitspecialist V.O.F. onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden, kosteloos door De Voorruitspecialist V.O.F. zullen worden hersteld, op voorwaarde dat het gebrek door De Voorruitspecialist V.O.F. vastgesteld en hersteld zal worden, en na voorlegging van de factuur m.b.t. de oorspronkelijke ruitvervanging en het garantiebewijs. Deze garantie is niet persoonlijk en geldt slechts zolang de auto op Belgisch kenteken staat, behalve indien de opdrachtgever op datum van de opdracht verzekerd is voor ruitschade bij een verzekeraar waarmee een ‘Beperkte Garantie’ is afgesproken of indien een ‘Beperkte Garantie’ is afgesproken met de lease maatschappij, in welk geval de garantie enkel geldt tegenover de initiële opdrachtgever en niet overdraagbaar is aan derden. Ontdekt de medewerker van De Voorruitspecialist V.O.F. tijdens de vervanging roest in de sponning dan zal hij de opdrachtgever adviseren de sponning eerst te laten behandelen. Besluit de opdrachtgever in dat geval toch voor vervanging zonder behandeling van de roest, dan vervalt de garantie van De Voorruitspecialist V.O.F. De bewijslast dat de gebreken een gevolg zijn van onjuist uitgevoerde montage werkzaamheden, berust bij de opdrachtgever. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is niet van toepassing op de montage of plaatsing van ruiten bij bussen, touringcars, campers en andere speciale voertuigen. Hierbij geldt dat De Voorruitspecialist V.O.F. slechts gehouden zal zijn de oorzaak van een eventuele lekkage kosteloos te verhelpen indien een dergelijke lekkage een gevolg is van de door De Voorruitspecialist V.O.F. onjuist uitgevoerde montagewerkzaamheden en binnen zes maanden na montagedatum is opgetreden en gemeld aan De Voorruitspecialist V.O.F.”.

Art. 5 RUITREPARATIES
Reparatie van gelaagde ruiten is niet in alle gevallen mogelijk of in alle gevallen toegestaan.Voor de beantwoording van de vraag of een ruitreparatie is toegestaan dient mede rekening te worden gehouden met de meest recente APK-normen. De beoordeling of een ruitreparatie (technisch) mogelijk is geschiedt door een bij De Voorruitspecialist V.O.F. in dienst zijnde medewerker. Ruitrefresh wordt niet beschouwd als ruitreparatie. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat sommige van de ruitreparaties, ondanks op een correcte wijze uitgevoerd, niet het beoogde resultaat opleveren. In een aantal gevallen blijft bijvoorbeeld de reparatie (duidelijk) zichtbaar en/of scheurt de inslag verder. Het risico voor het uitvoeren van een ruitreparatie berust bij de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever aantoont dat het gebrek of de ontstane schade een gevolg is van een aan De Voorruitspecialist V.O.F. toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen. In het geval de opdrachtgever niet tevreden is over een ruitreparatie die door De Voorruitspecialist V.O.F. door middel van een harsinjectie is uitgevoerd (bijvoorbeeld bij de reparatie van “sterren” en bij de reparatie van “koeienogen”) én de opdrachtgever De Voorruitspecialist V.O.F. binnen 14 dagen na het uitvoeren van deze reparatie de opdracht geeft de ruit te vervangen, dan wordt het reeds door de opdrachtgever betaalde ter zake van die ruitreparaties, tot maximaal twee ruitreparaties, op de kosten van vervanging in mindering gebracht. In het geval de inslag, die aan de herstelvoorwaarden op de opdrachtbon beantwoordt, op enig moment tijdens of na een door De Voorruitspecialist V.O.F. uitgevoerde ruitreparatie, die door middel van een harsinjectie is uitgevoerd, vanuit de plaats van de reparatie scheurt, plaatst De Voorruitspecialist V.O.F. gratis een nieuwe voorruit. Indien uitdrukkelijk vermeld is dat naar oordeel van De Voorruitspecialist V.O.F. de ruitreparaties technisch niet mogelijk zijn zal De Voorruitspecialist V.O.F. de opdrachtgever er nadrukkelijk op wijzen dat in dit geval De Voorruitspecialist V.O.F. enkel op risico van de opdrachtgever herstelt en geen duurzaam resultaat van de reparatie- die op kosten van de opdrachtgever geschiedt – garandeert. Bijgevolg is artikel 5.5 dan niet van toepassing. Wanneer de opdrachtgever wenst te reclameren, dan dient door hem aangetoond te worden dat de betreffende reparatie door De Voorruitspecialist V.O.F. is uitgevoerd, bijvoorbeeld door middel van het tonen van een originele opdrachtbon of factuur. Het in lid 5 van dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien opdrachtgever op datum van de opdracht verzekerd is voor ruitschade bij een verzekeraar waarmee een ‘Beperkte Garantie’ is afgesproken, noch indien een ‘Beperkte Garantie’ is afgesproken met de leasemaatschappij, zoals vermeld op het verstrekte garantiebewijs, in welk geval de volgende garantie op de ruitreparatie geldt: in het geval de inslag, die aan de herstelvoorwaarden op de opdrachtbon beantwoordt, op enig moment na een door De Voorruitspecialist V.O.F. uitgevoerde ruitreparatie, die door middel van een harsinjectie is uitgevoerd, vanuit de plaats van de reparatie scheurt of anderszins verslechtert en de opdrachtgever aan De Voorruitspecialist V.O.F. de opdracht geeft om de ruit te vervangen, dan worden de uitgevoerde ruitreparaties, tot maximaal twee ruitreparaties, in mindering gebracht op de kosten van vervanging. Deze Beperkte Garantie geldt enkel tegenover de initiële opdrachtgever, is niet overdraagbaar aan derden en is beperkt tot 4 jaar vanaf de factuurdatum.

Art. 6 KLACHTEN
De opdrachtgever dient bij aflevering van de zaak, of na beëindiging van de verrichte werkzaamheden, de betreffende zaak en/of de uitgevoerde (reparatie-)werkzaamheden, het voertuig en de ruiten terstond te controleren. Zichtbare gebreken dienen direct op de opdrachtbon te worden vermeld. Bij niet tijdige melding verliest de opdrachtgever alle hem toekomende rechten. De Voorruitspecialist V.O.F. het recht tot inspectie en toetsing van de (reparatie-)werkzaamheden of de zaak, het voertuig of de ruit(en) waarop de klacht betrekking heeft. Hiertoe zal de opdrachtgever De Voorruitspecialist V.O.F. voldoende tijd en gelegenheid geven. Het herstel van gebreken waarvoor De Voorruitspecialist V.O.F. aansprakelijk is, door een derde partij zonder voorafgaande toestemming van De Voorruitspecialist V.O.F. of zonder De Voorruitspecialist V.O.F. de mogelijkheid te geven het gebrek te herstellen indien de aansprakelijkheid komt vast te staan, wordt door De Voorruitspecialist V.O.F. niet erkend. De rechten die de opdrachtgever aan de artikelen 4 en 5 van deze algemene voor waarden kan ontlenen vervallen indien een ander bedrijf dan De Voorruitspecialist V.O.F. werkzaamheden aan de ruit heeft verricht nadat de opdrachtgever de ruit bij De Voorruitspecialist V.O.F. heeft laten herstellen of vervangen.

Art. 7 AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van De Voorruitspecialist V.O.F. voor schade die een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of welke op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd, is naar keuze van De Voorruitspecialist V.O.F. beperkt tot gratis herstel of tot ten hoogste het bedrag dat gelijk is aan de factuurwaarde in verband met de overeenkomst waarbij de schade is ontstaan. De Voorruitspecialist V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Voorruitspecialist V.O.F. of haar bedrijfsleiding. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen werknemers van De Voorruitspecialist V.O.F. en/of door haar ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, zich op het bepaalde in deze algemene voorwaarden beroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden, verjaart iedere aanspraak van de opdrachtgever 1 jaar na de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 8 OVERMACHT
De Voorruitspecialist V.O.F. is in geen geval aansprakelijk wanneer schade een gevolg is van het niet toerekenbaar tekortschieten (overmacht) door De Voorruitspecialist V.O.F. in de nakoming van haar verplichtingen. Indien De Voorruitspecialist V.O.F. bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Van overmacht van De Voorruitspecialist V.O.F. in de zin van dit artikel is onder meer sprake in geval van stakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers, en vervoersproblemen.

Art. 9 BETALING
Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum (als De Voorruitspecialist V.O.F. met de opdrachtgever geen andere afspraak m.b.t. de betalingstermijn heeft vastgelegd) tenzij De Voorruitspecialist V.O.F. bij aflevering, bij beëindiging van haar werkzaamheden, of bij het ter beschikking stellen van het voertuig betaling verlangt, in welke gevallen betaling onmiddellijk dient plaats te vinden. Wanneer is overeengekomen dat het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag (deels) door een derde zal worden voldaan, en deze derde om enige reden niet aan De Voorruitspecialist V.O.F. betaalt, of wanneer het door deze derde aan De Voorruitspecialist V.O.F. betaalde bedrag niet toereikend is om daarmee het bedrag te voldoen dat de opdrachtgever aan De Voorruitspecialist V.O.F. is verschuldigd, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor volledige betaling aan De Voorruitspecialist V.O.F. Voorzover nodig, verleent opdrachtgever aan De Voorruitspecialist V.O.F. de volmacht om de aan De Voorruitspecialist V.O.F. verschuldigde bedragen, of een gedeelte daarvan, namens opdrachtgever bij diens verzekeraar, leasemaatschappij, dan wel eigenaar van het betreffende voertuig te claimen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever uit hoofde van artikel 10.2 van deze algemene voorwaarden. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is hij tevens vanaf die datum een rente verschuldigd over het openstaande bedrag ter grootte van de – in verband met de betreffende overeenkomst van toepassing zijnde – wettelijke rente vermeerderd met 2 procent. Schiet de opdrachtgever in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen tekort, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan De Voorruitspecialist V.O.F. toekomende rechten uit de wet of deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever is verplicht alle door De Voorruitspecialist V.O.F. in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, ongeacht of de opdrachtgever hoger beroep of cassatie heeft aangetekend tegen het betreffen de vonnis of arrest. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn inbegrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders, advocaten, enz., ook voor zover deze het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.

Art.10 OVEREENKOMSTEN GESLOTEN MET CONSUMENTEN
Wanneer de overeenkomst is gesloten met een consument (te weten: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), dan zal De Voorruitspecialist V.O.F. zich niet op een of meerdere artikelen uit deze algemene voorwaarden beroepen voor zover dat in het licht van bepalingen van dwingend rechtelijk consumentenrecht, of anderszins, niet is toegestaan.

Art. 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op de overeenkomst tussen De Voorruitspecialist V.O.F. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen De Voorruitspecialist V.O.F. en een opdrachtgever zullen worden beslecht door de krachtens de wet aangewezen rechter.